Search This Blog

Wednesday, November 17, 2010

lame xpost ape2...

DAH AGAK LAME XPOST APE2..SEKARANG NI ASYIK BZ JE..XDE MASE NAK BUAT AKTIVITI SENDIRI...NAK TULIS APE2 PUN XDE MASE...APE PUN SELAMAT HARI RAYA AIDIL ADHA

Wednesday, August 18, 2010

Selamat Berpuasa!

Selamat berpuase kepada pelajar-pelajar sekalian...

Tuesday, May 4, 2010

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008

Membudayakan Keusahawanan Di Kalangan Mahasiswa Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang


Abstrak

Kertas kerja ini membincangkan pelaksanaan pembangunan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar UiTM Pulau Pinang bagi memupuk minat mereka untuk memilih usahawan sebagai pilihan kerjaya. Bagi melaksanakan hasrat ini, semua mahasiswa pengajian diploma di UiTMPP diwajibkan mengambil kursus keusahawanan. Di samping itu, program yang berbentuk bukan akademik seperti Kursus Asas Keusahawanan Siswa (KAKS), Kelab Keusahawanan, Karnival Keusahawanan dan beberapa pendekatan yang lain. Oleh kerana program berbentuk bukan akademik masih baru dilaksanakan, hanya program berbentuk akademik sahaja yang dapat dinilai tahap pemahamannnya setakat ini. Cadangan penambahbaikan program pembudayaan keusahawanan ini turut dilaporkan. Kata kunci: kemahiran insaniah, keusahawanan, Universiti Teknologi MARA

1.PENGENALAN

Pelaksanaan program pembangunan kemahiran keusahawanan di institut pengajian tinggi (IPT) bukanlah satu agenda yang baru di negara ini. Secara umumnya, program pembangunan kemahiran keusahawanan di IPT awam telah pun bermula semenjak 1989 yang bertujuan mendedahkan kepada mahasiswa mengenai aspek perniagaan secara teori dan pratikal. Hasrat ini adalah selari dengan Wawasan 2020 negara yang ingin melahirkan masyarakat perdagangan dan perindutrian bumiputera serta golongan menengah. Selain daripada penglibatan Kementerian Pengajian Tinggi, pelaksanaan program pembangunan kemahiran keusahawanan di IPT awam ini mendapat sokongan padu dan kerjasama daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MeCD). Dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK-9), MeCD bertekad melahirkan 150,000 usahawan terutama daripada golongan siswazah. Pada alaf baru ini, kemahiran keusahawanan telah menjadi salah satu komponen kemahiran generik atau kemahiran insaniah yang mesti diajar kepada mahasiswa di kebanyakkan IPT awam dan swasta. Tambahan pula, penekanan terhadap pembangunan modal insan yang berpersonaliti unggul seperti mana yang dikemukakan oleh YAB DatoĆ¢€™ Seri Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia telah mendorong IPT awam menyediakan modul program pembangunan kemahiran insaniah secara tersusun dan bersistematik (Fairus, et. al, 2005) termasuklah pembangunan kemahiran usahawan. Matlamat untuk bekerja dengan kerajaan atau organisasi swasta dengan makan gaji di kalangan mahasiswa seharusnya diubah. Menurut maklumat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, bilangan graduan yang dilahirkan oleh IPTA dan IPTS di Malaysia meningkat setiap tahun dan sehingga tahun 2007 bilangan graduan yang dilahirkan berjumlah 168,000 orang. Dengan penawaran peluang pekerjaan yang terhad dewasa ini, maka ramai di kalangan mereka yang terpaksa mengganggur. Bekerja sendiri atau menjadi usahawan merupakan antara jalan penyelesaian kepada isu pengangguran siswazah ini. Oleh demikian, kemahiran keusahawan harus didedahkan kepada mahasiswa ketika masih berada di universiti untuk memupuk minat dan memberi kemahiran yang diperlukan. Di Universiti Teknologi MARA (UiTM), pelaksanaan program pembangunan kemahiran keusahawanan bukan sesuatu yang baru. Penubuhan Pusat Pembangunan Keusahawanan Malaysia atau

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008 lebih dikenali sebagai Malaysian Entrepreneurship Development Center (MEDEC) di UiTM pada tahun 1975 telah banyak memainkan peranan dalam pembangunan dan perkembangan program pembangunan kemahiran keusahawan di kalangan mahasiswa di UiTM. Meskipun, peranan MEDEC dalam pembangunan kemahiran keusahawanan di UiTM telah melebihi tiga dekad, namun pelaksanaannya di UiTM Pulau Pinang (UiTMPP) masih baru selari dengan usia penubuhan kampus ini yang hanya melebih satu dekad. Objektif kertas kerja ini adalah bertujuan untuk berkongsi maklumat dan pengalaman terhadap usaha yang dijalankan dalam melaksanakan program pembangunan kemahiran keusahawanan di UiTMPP. Perbincangan akan menyentuh tentang pelaksanaan program wajib (akademik) dan program sokongan (bukan akademik). Kursus Asas Keusahawanan (Fundamentals of Entrepreneurship - ETR 300) merupakan kursus elektif universiti kepada semua mahasiswa semester akhir di peringkat pengajian Diploma di UiTMPP. Namun begitu hanya pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal sahaja yang tidak memilih kursus ini sebagai elektif. Kursus ini direka untuk memberi pendedahan awal kepada mahasiswa dalam bidang keusahawanan dan menggalakkan mereka untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Kursus ini dilaksanakan melalui syarahan, perbincangan dan kajian kes dalam satu semester. Pelajar diberi pendedahan tentang asas keusahawanan secara teori dan pada masa yang sama mereka perlu menyediakan rancangan perniagaan bagi perniagaan yang dipilih. Di dalam penyediaan rancangan perniagaan tersebut, pelajar didedahkan dengan pengetahuan dalam pengurusan organisasi, strategi pemasaran, pengurusan operasi, dan penyediaan penyata kewangan. Selain menyediakan laporan rancangan perniagaan tersebut, pelajar juga perlu membentangkan laporan mereka kepada panel-panel yang dilantik. Ini dapat membantu dalam menilai tahap pemahaman pelajar dalam bidang keusahawanan.

2.UNIVERSITI TEKOLOGI MARA PULAU PINANG.

Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) mula beroperasi pada 16 Jun 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir dan kemudian pada Ogos 2003, UiTMPP berpindah ke kampus tetap di Jalan Permatang Pauh, Permatang Pauh di Daerah Seberang Perai Tengah. UiTMPP merupakan salah sebuah daripada 13 kampus negeri (cawangan) UiTM. Tumpuan pengkhususan UiTMPP adalah kepada bidang Kejuruteraan seperti Kejuruteraan Elektrik, Kejuteraan Mekanikal, Kejuteraan Awam dan Kejuteraan Kimia di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Selain itu terdapat juga penawaran program dalam bidang Farmasi dan Pengurusan Hotel dan Pelancongan di UiTMPP. Sehingga kini, UiTMPP mempunyai pelajar seramai 5,500 orang yang menuntut sepenuh masa.

3.Program Modul Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar

3.0 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN

Terdapat pelbagai usaha dan aktiviti dilaksanakan dalam usaha memupuk dan menanam minat serta membudayakan keusahawanan kepada mahasiswa di UiTMPP. Secara umum, program pembangunan kemahiran keusahawanan ini dikendalikan oleh dua pihak iaitu program akademik (program wajib kepada semua mahasiswa di peringkat pengajian Diploma) di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Perniagaan (JPP) dan program pembangunan dan kepimpinan pelajar di bawah tanggungjawab Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA).

Program Modul Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar merupakan satu program kemahiran insaniah yang telah disusun kandungannya secara teratur dan bermodul bagi memberi nilai tambah kepada mahasiswa UiTM. Program wajib kepada semua mahasiswa ini telah dimulakan pada tahun 2004 dan terus dilaksanakan sehingga kini. Program ini dilaksanakan di bawah tanggungjawab Unit Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar, BHEPA. Kandungan modul ini yang berkaitan dengan kemahiran keusahawanan hanya dilaksanakan bagi modul kepada mahasiswa di peringkat pengajian Sarjana Muda yang berada di semester tiga. Bentuk pelaksanaanya melibatkan dua kaedah iaitu penyampaian melalui ceramah dan juga latihan dinamika kumpulan (LDK) atau perbincangan kumpulan. Penceramah yang terlibat adalah di kalangan pensyarah UiTMPP atau jemputan luar. Manakala fasilitator LDK terdiri daripada pensyarah UiTMPP sepenuhnya. Lazimnya program ini dilaksanakan selama dua hari iaitu pada hari sabtu dan ahad.

3.3Program Keusahawanan MEDEC

3.1 Kursus Asas Keusahawanan 2

Penubuhan MEDEC adalah bertujuan untuk merancang dan mengendalikan program-program pendidikan, latihan, penyelidikan, konsultasi dan khidmat nasihat keusahawan. Antara program anjuran MEDEC yang dijalankan di UiTMPP

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008 adalah Kursus Asas Keusahawanan Siswa (KAKS). Program ini ialah program kerjasama di antara MECD dan beberapa universiti awam tempatan termasuklah UiTM. Peserta yang menamatkan kursus ini layak memohon pembiyaan dari Tabung Usahawan Siswazah (TUS). Program ini disasarkan kepada pelajar semester akhir peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana tanpa mengira bidang pengajian. Antara kandungan kursus termasuk Motivasi dan Simulasi Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi, Kaedah Mengnalpasti Peluang Perniagaan, Penubuhan Syarikat/Perniagaan, Kemudahan dan Pembiayaan Perniagaan, Pengurusan Pentadbiran, Pengurusan Operasi, Pengurusan Pemasaran, Rancangan Kewangan, Rancangan Perniagaan dan Forum Pembiayaan. Satu lagi program kerjasama di antara MECD dan MEDEC ialah Program Latihan Keusahawanan Siswa (LKS). Tujuan utama program ini ialah untuk memberi pendedahan kepada lepasan pusat pengajian tinggi awam dan swasta terhadap bidang keusahawanan dan perniagaan. Kumpulan sasaran program LKS adalah terdiri daripada pelajar IPT peringkat diploma atau ijazah sarjana muda bagi tahun satu dan dua dari pelbagai bidang pengajian. mengikut program yang dilaksanakan. Aktiviti sebegini secara tidak langsung telah menggalakkan penyemaian budaya keusahawanan di kalangan ahli-ahli persatuan dan kelab pelajar di UiTMPP. Peluang yang ada juga memberi ruang kepada mereka untuk mendapat pengalaman berniaga. Sambutan yang diberikan oleh persatuan dan kelab terhadap program anjuran MPP adalah memuaskan. Peluang yang diberi membolehkan persatuan dan kelab untuk menjana kewangan mereka sendiri. Namun tidak semua persatuan dan kelab berminat untuk terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Berdasarkan pemerhatian, penglibatan persatuan dan kelab pelajar dipengaruhi oleh kepimpinan pemimpin persatuan atau kelab tersebut. Jika pemimpin persatuan atau kelab itu berminat terhadap aktviti keusahawanan maka ianya boleh menyemarakkan budaya usahawan dikalangan ahli-ahli persatuan atau kelab mereka. Secara ringkasnya, aktiviti keusahawanan anjuran MPP memberi ruang dan peluang kepada persatuan dan kelab pelajar untuk turut sama terlibat dalam progran pembangunan kemahiran keusahawanan. Latihan, bimbingan dan motivasi keusahawanan harus diberi kepada pemimpinpemimpin persatuan dan kelab ini kerana mereka mempunyai pengaruh tersendiri untuk mengalakkan lebih ramai pelajar atau ahli persatuan dan kelab mereka berniaga.

3.4 Program Keusahawanan Persatuan / Kelab Pelajar

Program pembangunan kemahiran keusahawanan tidak sahaja terhad kepada aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak universiti sahaja. Malahan, galakkan dan dorongan turut diberikan kepada persatuan atau kelab pelajar untuk menjalankan aktiviti keusahawanan bagi penjana sumber kewangan persatuan / kelab masing-masing.

3.4.2 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK)

3.4.1 Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) merupakan persatuan induk yang mewakili pelajar di universiti. MPP juga bertindak sebagai tempat rujukan dan menjadi contoh kepada lain-lain persatuan dan kelab di UiTMPP. Bagi usaha membudayakan keusahawanan di kalangan mahasiswa, MPP telah melaksanakan pelbagai program yang menyediakan ruang dan peluang kepada persatuan dan kelab pelajar untuk berniaga. Antara program yang dilaksanakan ialah: i. ii. iii. iv. Jualan Minggu Pendaftaran Pelajar Baru Expo Hari Persatuan dan Kelab Expo Sambutan Kemerdekaan Jualan Bazar Ramadhan

Tempoh dan ruang niaga yang disediakan melalui aktiviti anjuran MPP berbeza-beza 3

Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) adalah persatuan pelajar yang menjaga kebajikan dan melaksanakan aktiviti di kolej kediaman. Terdapat tiga buah kolej kediaman di UiTMPP iaitu Kolej Zamrud, Kolej Baiduri dan Kolej Mutiara. Berbeza dengan MPP yang melaksanakan aktiviti bagi semua pelajar di kampus UiTMPP, aktiviti JPK hanya memberi tumpuan kepada penghuni kolej sahaja. Dalam usaha pembudayaan keusahawanan di kolej kediaman, JPK telah memainkan peranan dengan menyelaras dan memantau aktiviti keusahawanan yang dijalankan secara individu oleh pelajar-pelajar yang penginap di kolej kediaman tersebut. Antara jenis perniagaan yang dijalankan oleh mereka di kolej kediaman adalah seperti jualan kad prabayar telefon bimbit, makanan segera dan makanan ringan, t-shirt, perkhidmatan mencetak, dan perkhidmatan membaiki komputer. Peraturan kolej kediaman tidak membenarkan penghuninya untuk menjalankan perniagaan. Namun atas inisiatif JPK, mereka telah berunding dengan pengurusan kolej untuk membenarkan aktiviti perniagaan dilaksanakan di kolej kediaman. Peranan JPK di sini ialah meminta sesiapa sahaja dikalangan penghuni kolej yang ingin berniaga di kolej kediaman mendaftar dengan mereka dan

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008 segala iklan dan hebahan di papan notis yang berkaitan dengan pernigaan di kolej kediaman juga dipantau oleh JPK. Usaha JPK ini telah memudahkan pengurusan kolej dan universiti untuk memastikan peraturan kolej dipatuhi dan pada masa yang sama membenar dan menggalakkan pelajar untuk berniaga. terhadap program-program berbentuk usahawan yang mereka sertai, kebanyakan mahasiswa memberikan komen yang positif dan menyatakan bahawa program-program ini membantu mereka memahami konsep keusahawanan dengan lebih mendalam. Antara cadangan penambahbaikan program keusahawanan ini, mahasiswa tersebut turut menyatakan mereka memerlukan lebih banyak pendedahan praktikal dalam bidang perniagaan serta penganjuran program, seminar dan ekspo keusahawanan perlu diperbanyakkan dan dipertingkatkan di masa hadapan.

3.4.3 Kelab Usahawan

Terdapat 34 buah persatuan atau kelab pelajar berdaftar di UiTMPP dan hanya dua buah kelab sahaja yang penubuhannya bermatlamatkan pembudayaan keusahawanan. Dua kelab yang dimaksudkan ialah Kelab Usahawan dan Kelab SIFE. Kelab Usahawan banyak melaksanakan aktiviti keusahawan dalm bentuk forum, seminar, bengkel dan lawatan bagi memberi ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kepada ahli-ahlinya. Aktiviti yang dilaksanakan turut dibuka kepada pelajar-pelajar lain yang bukan ahli kelab. Antara aktiviti kelab ini ialah mengadakan seminar Technopreneur dan The World of Franchising, lawatan sambil belajar ke kilang-kilang IKS, serta mengambil bahagian di dalam Karnival Usahawan yang di adakan setiap tahun di UiTMPP. 3.4.4 Student in Free Enterprise (SIFE)

Program SIFE adalah program kerjasama di antara ahli perniagaan dan institusi pengajian tinggi yang bertujuan untuk melahirkan generasi usahawan masa hadapan yang mampu mengubah kehidupan masyarakat demi kebaikan bersama. Melalui program ini, mahasiswa IPT berpeluang menggunakan pengetahuan dalam bidang keusahawanan yang mereka perolehi di dalam kelas untuk berkhidmat kepada masyarakat. Program SIFE yang mempunyai rangkaian global ini memberi tumpuan kepada lima bidang iaitu market economics, success skills, entrepreneurship, financial literacy dan business ethics. SIFE di UiTMPP masih di awal penubuhannya dan sedang merancang pelbagai aktiviti bagi melayakkan mereka menyertai Kejohanan SIFE Kebangsaan seterusnya Kejohanan SIFE Dunia yang dianjurkan setiap tahun.

4.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN

Pembudayaan keusahawanan di kalangan mahasiswa UiTMPP masih di peringkat awal pelaksanaan. Walau bagaimanapun banyak aktiviti keusahawanan yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. Sambutan dan komitmen yang diberikan amat memberangsangkan walaupun majoriti mahasiswa UiTMPP adalah dari bidang kejuruteraan. Apabila diminta memberikan ulasan 4

PERANCANGAN DAN KAJI SELIDIK

http://www.scribd.com/doc/30876824

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
6.1 DEFINISI DAN PROSES
KOMUNIKASI

Pemindahan maklumat daripada seseorang, kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang, kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu.
3 PRINSIP KOMUNIKASI
 Melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang
 Tidak semestinya percakapan tetapi penghantaran mesej dan menerima mesej
 Tidak dapat dikawal seperti perbezaan budaya
7 PROSES
PENGHANTAR @ PENGIRIM
Orang yang mula mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang
 Penghantar menterjemah & memahami maksud maklumat yang dihantar kepada penerima.
 Penerima menyimpulkan maklumat menjadi gerakan anggota badan yang menerangkan idea @
konsepnya.
MESEJ
 Maklumat dalam bentuk lisan untuk menyampaikan maksud kepada penerima.
 Dihantar melalui media @ saluran tertentu.

PENERIMA

 Orang yang menerima maklumat daripada penghantar.
 4 peranan penerima:
• Rasa – sedar bahawa beliau menerima mesej daripada sesorang.
• Menginterprestasikan maklumat – memahami makna dan tujuan penghantaran mesej.
• Menilai maklumat – memikir sama ada perlu atau tidak bertindak balas kepada mesej yang diterima.
• Tindak balas penerima – menjawab mesej yang diterima, mendiamkan diri @ serahkan pada orang lain untuk bertindak.

DEKOD @ PENTAFSIF KOD

 Proses mentafsir @ menterjemah maklumat yang diterima daripada penghantar kepada maklumat yang difahami oleh penerima.

MAKLUM BALAS

 Tindak balas yang dihantar oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir maklumat yang telah diterima.
 Arahan
• Suruhan
• Soalan
• Jawapan
• Penjelasan
 Bukan arahan
• Mimik muka
• Nada suara
• Air muka
• simbolik

GANGGUAN

 Perkara yang mengganggu roses komunikasi sama ada diperingkat penghantar, enkod, mesej, penerima @ dekod.

6.2 BENTUK KOMUNIKASI

(A) BENTUK

MENEGAK
 Pertukaram maklumat antara peringkat dengan peringkat dalam organisasi
 Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi:
• Menggalakkan penglibatan sebarapa banyak ahli organisasi
• Memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting daripada pekerja

MENDATAR
 Pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi.
 Kebaikan:
• Meningkatkan kerjasama, saling percaya & komunikasi yang berkesan di kalangan pekerja
• Penumpuan perkara yang tidak dipersetujui dari aspek idea bukan peribadi seseorang
• Kebanyakan tindakan & keputusan memberi kesan kepada kebolehan orang lain melaksanakan kerja
 Objektif:
• Menyelarakan kerja, berkongsi maklumat demi kepentingan organisasi
• Menyelesaikan masalah @ konflik secara berkumpulan

MELINTANG
 Pertukaran maklumat tidak formal

(B) KOMUNIKASI SEHALA

Proses komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar.


DARI ATAS KEBAWAH
 Pengaliran maklumat dari peringkat atasan ke satu @ lebih peringkat yang lebih rendah dalam sesebuah organisasi.
 Kegunaan:
• Mendeligasikan visi, misi dan objektif
• Menilai pekerja
• Menerangkan polisi
• Member arahan

DARI BAWAH KE ATAS
 Pengaliran maklumat dari satu peringkat bawahan kepada satu @ lebih peringkat yang lebih tinggi dalam sesebuah organisasi.
 Masalah
• Maklumat melalui beberapa peringkat
• Persaingan antara maklumat wujud sebelum sampai kepada ketua
• Kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan
 Kegunaan
• Membuat laporan
• Menyelesaikan masalah
• Memberi idea/cadangan
• Meluahkan masalah
• Menyampaikan maklumat
 Manfaat
• Syarikat
Sebagai ujian kepada pekerja bawahan dalam menerima mesej
• Pekerja
Dihargai kerana diberi peluang

(C) KOMUNIKASI DUA HALA

Proses komunikasi yang melibatkan maklum balas daripada penerima kepada penghantar

6.3 KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN

(A) KOMUNIKASI LISAN
 Proses komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima.

Faktor peningakatan pemahaman komunikasi:
 KESEDARAN
Pemahaman tentang sesuatu konsep
 PENGUKURAN
Tingkah laku yang selaras dengan tujuan komunikasi
 MAKLUM BALAS
Respon/ tanda-tanda penerimaan mesej serta pamahamannya

KEBAIKAN KEBURUKAN
Mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat Penghantar yang tidak memepunyai komunikasi yang baik susah menyampaikan mesej
Alat bantuan komunikasi boleh digunakan Tiada rekod kekal keran bentuk tidak nyata
Maklum balas cepat
Tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan
Lebih murah & meyakinkan


KOMUNIKASI BUKAN LISAN
 Tingkah laku manusia: pergerakan badan, intonasi @ penekanan perkataan.
 Unsur fizikal: rekabentuk bangunan, kelengkapan & perhiasan pejabat

KEBAIKAN KEBURUKAN
Mesej boleh dipindah sehingga mencapai persetujuan antara penghantar & penerima Penghantar tidak mempunyai kawalan terjadap mesej yang dihantar & tidak boleh menentukan pembacanya
Mesej boleh disesuaikan dengan bakal penerima Penerima mungkin membaca @ menerima pada waktu yang salah
Dalam bentuk yang tetap & disimpan lama Penerima mungkin membuang & tidak membaca
Boleh dihantar kepada penerima di mana penghantar tidak boleh sampai Maklum balas tidak segara
Mesej tidak berubah Penerima memahami sebahagian mesej
Tiada had penerima maklumat seperti surat khabar Mesej yang dihantar mampu menerangkan penerima

(B) KOMUNIKASI LISAN

Jenis komunikasi lisan
 PERBINCANGAN
Proses mencari penyelesaian
 UCAPAN
Cara penyampaian secara lisan melalui ceramah, pidato, @ pembacaan laporan bertulis di hadapan sekumulan pendengar
 PEMBENTANGAN
Slaid
• Negatif filem yang diambil dengan kamera 35 mm
Filem
• Rangkaian gambar dalam pita arakaman
LCD
• Paparan pada skrin sama ada warna @ hitam putih yang dicetak di atas kertas telus
Pita rakaman
• Kaedah merakam suara tanpa sebarang soal jawab
Grafik
• Penggunaan bentuk termudah seperti carta dalam pembentangan
Telekonferens
• Siaran lansung

 MESYUARAT
Pertemuan antara dua @ lebih orang untuk membuat perancangan, berkongsi maklumat, membuat keputusan & mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek @ panjang
• Faedah
- Ahlinya daripada latar belakang yang berbeza
- Banyak pendapat
- Perancangan melibatkan pekerja dapat dijalankan
- Pastikan semua yang terlibat memahami sesuatu
• Langkah-langkah mesyuarat
- Semak tarikh, masa, tempat & agenda
- Memberi @ mendengar cadangan
- Catat & analisis hasil masyuarat untuk tindakan lanjut
• Senarai semak mesyuarat
- Tujuan mesyuarat
- Ahli yang menghadiri
- Agenda mesyuarat
- Persediaan tempat
- Setiausaha yang merekod

 PERBUALAN TELEFON
Garis panduan menggunakan telefon
• Bercakap dengan jelas
• Perkataan diyatakan dengan penuh yakin
• Nada suara yang munasabah
• Behasa perlu diketahui umum
Butiran dalam memo telefon
• Nama pemanggil & penerima
• Alamat @ tempat asal pemanggil
• Nombor telefon pemanggil
• Catatan/ mesej
• Tarikh
• Masa(B) KOMUNIKASI BERTULIS
 Proses komunikasi yang tidak menggunakan percakapan tetapi menggunakan tulisan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima
 Jenis komunikasi bertulis
• MEMORANDUM
Alat komunikasi bertulis tidak rasmi antara jabatan dalam sesebuah organisasi & tidak digunakan untuk memberikan maklumat kepada orang lain di luar organisasi
• SURAT-MENYURAT
Proses penulisan dengan satu tujuan tertentu sama ada secara rasmi @ tidak.
Perkara yang perlu bagi penulisan surat perniagaan.
- Kepala surat
- Tarikh
- Nombor fail & nombor rujukan
- Nama & alamat penerima
- Untuk perhatian
- Tajuk surat
- Isi surat
- Penutup surat
- Tandatangan
Perkara yang perlu dititikberatkan dalam penulisan surat
- Nombor rujukan
- Gelaran terhadap pangkat
- Alamat penerima
- Tandatangan
• LAPORAN BERTULIS
Kelebihan
- Sebagai rekod
- Dapat menjelaskan sesuatu dengan lebih mendalam
- Memudahkan penerima mesej
• E-MEL
Kaedah pertukaran maklumat bertulis & mel suara dengan cepat melalui penggunaan terminal komputer yang telah dibangunkan dengan rangkaian kominukasi.
Kelebihan e-mel:
- Maklum balas cepat
- Dapat disimpan untuk dijadikan bukti
- Tingkatkan produktiviti dalam komunikasi
- Salinan dalam pelbagai bentuk

(D) BAHASA BADAN
 Perlakuan kinestatik yang merangkumi pergerakan badan seperti perubahan air muka, pergerakan mata & bahasa isyarat
 Jenis bahasa badan
• Kaki & tangan
• Gaya berjalan
• Kaedah sentuhan
• Berjabat tangan
• Pakaian
Komunikasi melalui mata:
- Menjelaskan kedudukan perasaan
- Mengawal perhubungan semasa komunikasi
- Satu arahan yang biasa
Ruang antara penghantar maklumat dengan penerima maklumat:
- ZON MESRA
Jarak lebih kurang 2 kaki antara kedua-duanya & sering digunakan ketika berkomunikasi di kalangan ahli keluarga terdekat @ orang tersayang
- ZON PERIBADI
Jarak antara 2-4 kaki ketika berkomunikasi terutamanya ketika bertemu debgan orang yang tidak dikenali
- ZON SOSIAL
Jarak antara 4-12 kaki. Zon in digunakan ketika melaksanakan kerja social & kebajikan
- ZON AWAM
Jarak yang melebihi 12 kaki. Zon ini sering digunakan ketika memberi ceramah, kuliah, syarahan, berlakon di atas pebtas.

6.4 MEDIA KOMUNIKASI

(A) MEDIA PERSENDIRIAN
 Kaedah @ bentuk penyampaian maklumat yang digunakan oleh penghantar untuk menghantar maklumat kepada penerimanya

(B) MEDIA MASSA
 ELEKTRONIK
Televisyan, radio & internet
 CETAK
Majalah, surat khabar & buku

6.5 KOMUNIKASI BERKESAN

(A) PRINSIP KOMUNIKASI
• Pesanan terkawal
• Bahasa yang mudah difahami
• Tindakan yang tidak menimnbulkan ketidakselesaan
• Perhatian ditumpukan sepenuhnya

(B) KEMAHIRAN MENDENGAR
Proses penerimaan maklumat secara mental untuk difahami & diambil tindakan.
Alat komunikasi:
- Menulis, membaca, bercakap & mendengar
Tujuan utama mendengar:
- Mewujudkan ikatan persaudaraan @ perhubungan
- Hiburan
- Pembelajaran
- Membuat keputusan
- Meluahkan @ menunjukkan perasaan yang dialami

EMPATI
 Kebolehan seseorang untuk melihat pandangan orang lain
4 matlamat mendengar secara empati:
- Sahkan perasaan
- Memahami situasi
- Memberi sokongan
- Bantuan untuk menyelesaikan masalah

Proses pendengaran:
- Cetusan rasa pendengaran
- Menginterprestasikan makna
- Menilai maklumat yang diterima
- Tindak balas terhadap maklumat yang diterima

Garisan panduan pendengaran:
- Elakkan mengganggu orang lain ketika bercakap
- Jangan menyampuk ketika orang lain bercakap
- Berfikiran terbuka
- Bertanya apabila perlu

Kemahiran mendengar:
- Mengawal emosi
- Menerima segala idea & pandangan
- Fikiran terbuka
- Mendengar engan pelbagai situasi

6.6 KEMAHIRAN BERUNDING

(A) DEFINISI BERUNDING
Proses yang melibatkan 2 pihak @ lebih untuk bertukar-tukar barangan @ perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh kedua-dua pihak yabg terlibat.

(B) PRINSIP BERUNDING
RESPONSIF
• Rasional semasa berunding
BERSOPAN
• Beradab, prosedu & mengikut tatacara
SALING MEMBANTU
• Faham-memahami

6.7 HALANGAN & RINTANGAN KOMUNIKASI
(A) HALANGAN
Gangguan @ kebisingan dalam komunikasi

HALANGAN LUARAN
Tingkah laku, tindakan @ rungutan yang dibuat oleh penghantar maklumat semasa menyampaikan maklumat & persekitaran di mana komunikasi itu mengambil tempat seperti pasar borong yang bising.
HALANGAN DALAMAN
Kekurangan yang dihadapi oleh penerima maklumat @ pendengar itu sendiri. Berbentuk emosi, salah sangka, gaya @ ketika menerima maklumat, tidak berminat untuk mendengar & rasa bimbang.

HALANGAN DALAM ORGANISASI:

Individu: disebabkan oleh individu berkenaan, seperti mempunyai andaian yang bercanggah, masalah semantic, emosi & kemahiran komunikasi
Organisasi: kekangan yang ada dalam organissasi yang kompleks, pengkhususan fungsian tugas pekerja, pelbagai objektif di pelbagai peringkat dalam organisasi & status perhubungan di kalangan ahli organisasi.

(B) FIZIKAL
Menyebabkan perselisihan faham antara penghantar & penerima

(C) PSIKOLOGIKAL
Menerima maklumat dalam bentuk ancaman supaya maklumat tidak diterima dengan betul.

(D) SOSIALOGIKAL
Manusia sama dari segi lahiriah tetapi berbeza dari segi komunikasi

(E) SEMANTIK/ BAHASA
Masalah dalam komunikasi dari segi memahami maksud sebenarnya perkataan yang mempunyai maksud yang berbeza-beza

Friday, April 30, 2010

Agak kecewa...

Lps 2tahun mengajar,aku agak kecewa dgn pentadbiran tempat aku kerja...
aku punyela excited dpt skola yg baik,ngaja subjek yg aku suke,tp tibe2 thn ni,aku xmengajar lg subjek ni....
aku mintak pindah...
harap2 dapatla...
keje makin lame makin melambak...
bg aku keje byk,wlupun aku xtau pape..
time bg keje yg luar P&P,pentadbiran percaya je...
tp bile perkara melibatkan P&P kononye aku muda lg...
ingat aku bodoh sgt ke...bile dh 3thn mengajar,wlupun bkn opsyen,automatik dh mcm jd opsyen aku...gilerla....
politik sume ni...
dieorg ingat aku akan senyap mcm tu je,aku nk tulis surat pada jpn,kpm dgn ppd skali...
mentang2 aku baru,dieorg ingat sesuke hati je buat aku mcm ni...

Saturday, April 3, 2010

aku xmengajar lagi subjek ini....

lame dh xtulis atau letak bahan dalam blog ni,sbb aku kecewa jgkla xdpt ajar subjek aku...mcm xde mood nk letak bahan...